Profil společnosti

Společnost CONSISTERA s.r.o. je stavební firma se sídlem v Brně.

Společnost byla založena v roce 2007.

Naše společnost zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby.


CONSISTERA je flexibilní společnost s působností ve všech odvětvích pozemního stavitelství:

Management naší společnosti má bohaté zkušenosti v oblasti řízení projektů výstavby a to už od samotného podnikatelského záměru, přes zajištění projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

Společnost CONSISTERA za dobu své existence prokázala, že je schopna realizovat i složité stavební projekty ve vysoké kvalitě. Důkazem toho je například úspěšné dokončení stavebních prací rekonstrukce spalovny SAKO Brno a.s., kde byla naše společnost investorem oceněna za vysokou odbornost a naprostou spolehlivost.

Usilujeme o to, aby naše podnikatelské aktivity a strategie měly vždy prioritně na zřeteli jakost výrobků a služeb, pozitivní přístup k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Toto úsilí bylo završeno získáním certifikátů dle

Cílem společnosti CONSISTERA je být pro své klienty vždy spolehlivým a kvalitním partnerem, který umí zrealizovat jejich představy na nejvyšší odborné i kvalitativní úrovni, v co nejkratším termínu a s jasnou garancí ceny.

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost CONSISTERA s. r. o., která se zabývá stavební činností, vyhlašuje tuto Politiku společnosti, která slouží k řízení jednotlivých činností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním strategickým cílem společnosti je udržení trvalé spokojenosti zákazníků při zabezpečování jejich požadavků.

Vedení společnosti CONSISTERA s. r. o., si jiné uvědomuje, že nejenom kvalita výsledného díla je základním kamenem prosperity společnosti, ale i pravidelné vyhodnocování účinků vlivů vlastních činností na životní prostředí a dodržování opatření pro eliminaci identifikovaných rizik má vliv na image společnosti.

Proto se vedení společnosti zavazuje plnit následující principy:

 • máme zaveden, dokumentován a udržován
  • systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001,
  • systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 1400,
  • systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18 001,
 • snažíme se o neustálé zlepšování zavedených systémů (celková úroveň kvality , ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
 • zavazujeme se k naplňování platných právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti společnosti na kvalitu prováděných prací, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • z důvodu využívání subdodávek prací pro provádění stavebních činností, se zaměřujeme na důsledné hodnocení a výběr těchto subdodávek,
 • preventivně předcházíme znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů,
 • důsledně dodržujeme opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadujeme i po subdodavatelích.

V Brně

Dne 12.8.2016